top of page

Safeguarding Policy

Introduction

Inter Penarth AFC understands that it has a duty of care as well as a legal and moral responsibility to safeguard the welfare of every child who has been entrusted to our care. We are committed to working to provide a safe environment and an enjoyable experience for all our members. We acknowledge that all children have a right to protection, and we must take into account the needs of those who may be particularly vulnerable. A child is defined as a person under the age of 18.


Key Principles

 • A child’s welfare is, and must always be the paramount consideration

 • It is everyone’s responsibility to ensure children’s welfare is paramount at all times

 • All children (regardless of their age, ethnic origin, gender, race, religion, sexual orientation, ability or disability) have a right to be protected from abuse

 • Football should be fun, safe and a positive experience for all children

 • All suspicions and allegations of abuse or poor practice will be taken seriously and responded to promptly and aptly

 • It is the responsibility of the Child Protection experts to determine whether or not abuse has taken place, but is everyone's responsibility to report any concerns. These principles apply to everybody in junior and youth football in Wales, whether in a paid or voluntary capacity.

Role of the Club

Inter Penarth AFC understands it has an important role to play in safeguarding the welfare of all children by protecting them from all forms of abuse, including physical, sexual or emotional harm, and neglect or bullying. In this role we will provide children and young people with appropriate safety and protection whilst in the care of the club and follow the necessary policies, procedures and practices as instructed by the Football Association of Wales (FAW). We have also appointed a Club Safeguarding Officer to assist with our responsibilities.


Policy, Procedures and Practices  

We will ensure the safety and protection of all children involved in the club through the implementation and endorsement of the FAW Safeguarding Policy, Procedures & Practices, ensuring all those who work in football are aware of the policy and understand their obligations with regards to it. 


Recruitment

We will follow the recruitment procedures as set out in the FAW Safeguarding Policy, Procedures & Practices to ensure all individuals working in football are recruited and appointed according to FAW best practice guidelines, including to: 

 • Develop a job description/role profile

 • Request identification documents

 • Meet and chat with applicant(s). Where possible, conduct interviews before appointing

 • Request and follow up two references (one from previous employer) before appointing

 • Apply for an Enhanced DBS check in line with FAW guidelines.  If there are concerns regarding the appropriateness of an individual who is currently involved or seeking to become involved with the club, we will obtain guidance from the FAW Safeguarding Team.

Education and Training

We will ensure that all people working with children in football are provided with support, through education and training which shall allow staff/volunteers to make informed and confident responses to specific child protection issues as well as be aware of, and adhere to good practice guidelines from the FAW.  

Position of Trust

We shall make all coaches, officials and volunteers aware of the potential for the development of a relationship of trust between themselves and young and vulnerable people, and the consequences inherent in the accidental or intentional abuse of that relationship. 

Whistle-Blowing

We support and promote the FAW’s Whistle-Blowing Policy, where any adult or young person with concerns about a colleague can report these concerns to the FAW Safeguarding Team, either through calling 02920 435 830 or writing in to FAW Safeguarding Team, 11/12 Neptune Court, Vanguard Way, Cardiff, CF24 5PJ. 

Anti-Bullying

The club acknowledges and actively endorses the FAW’s Anti-Bullying Policy. Bullying of any kind is not accepted at our club and we will work together to ensure all forms of bullying is addressed. If bullying does occur, players and/or parents/guardians should be able to share their concerns and be assured that bullying will be dealt with seriously and swiftly. 

Codes of Conduct

We have adopted the FAW Codes of Conduct as part of our commitment to promote good practice and behaviour at the club. There are separate Codes of Conduct available for Players, Parents, and Coaches, Managers & Volunteers. Breaches will be dealt with under the Club’s Complaints and Disciplinary Procedures and may be subject to sanctions from the Area Football Association or the FAW in more serious circumstances. 

Club Safeguarding Officer (CSO)

We have appointed a CSO in line with the FAW’s role profile, and shall ensure they attend all current and future modules required by the FAW in order to have the necessary skills to undertake their role effectively. The CSO is the first point of contact for all club members and parents/guardians regarding concerns for the welfare of a child. The CSO will be responsible for referring concerns and taking a proactive role in raising an awareness of poor practice and abuse within the club. This individual’s details are as follows:

Martina McCrossan. safeguarding.interpenarth@gmail.com

The Club Safeguarding Officer shall take all appropriate steps to make herself 

Reporting your concerns

Safeguarding children is everyone’s responsibility. If you are worried about a child, you must report your concerns; this should be to our Club Safeguarding Officer. If the concern is of a more serious nature, such as possible abuse, where possible, inform the Club Safeguarding Officer, and proceed to contact Social Services or the Police immediately. The child’s welfare is paramount, ensure they are safe and if medical treatment is required, take them to hospital or call an ambulance and advise the doctor this is a child protection concern. If you are unable to contact our Club Safeguarding Officer or in a situation where the matter is clearly serious, contact either the FAW Safeguarding Officer, Police or Social Services, or NSPCC (details below). 


Further advice

For further advice regarding the FAW Safeguarding Policy or any potential safeguarding matters, please contact either of the following: 

 • Football Association’s Area Safeguarding Officer (details can be found in the Area Association’s Handbook)

 • The FAW Safeguarding Team: 02920 435830 / safeguarding@faw.co.uk

 • The NSPCC 24-Hour Helpline: 0808 800 5000

Cyflwyniad

Inter Penarth AFC â chyfrifoldeb cyfreithiol a moesol i ddiogelu lles pob plentyn sydd wedi ei roi yn ein gofal. Rydym wedi ymrwymo i weithio i ddarparu amgylchedd diogel a phrofiad pleserus i'n holl aelodau. Rydym yn cydnabod bod gan bob plentyn hawl i gael ei amddiffyn, ac mae'n rhaid i ni ystyried anghenion y rhai a allai fod yn arbennig o agored i niwed. Mae plentyn yn cael ei ddiffinio fel rhywun sydd o dan 18 oed.


Egwyddornion Allweddol

 • Rhaid i les y plentyn fod yr ystyriaeth fwyaf bob amser

 • Cyfrifoldeb pawb yw sicrhau bod lles plant yn hollbwysig bob amser

 • Mae gan bob plentyn (waeth beth fo'i oedran, tarddiad ethnig, rhyw, hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, gallu neu anabledd) hawl i gael ei amddiffyn rhag cael ei gam-drin

 • Dylai pêl-droed fod yn hwyl, yn ddiogel ac yn brofiad positif i bob plentyn

 • Bydd pob amheuaeth a honiad o gam-drin neu arfer gwael yn cael eu cymryd o ddifrif a bydd y clwb yn ymateb i hynny'n brydlon ac yn briodol

 • Cyfrifoldeb arbenigwyr Diogelu Plant yw penderfynu a oes cam-drin wedi digwydd ai peidio, ond mae rhoi gwybod am bryderon yn gyfrifoldeb i bawb. Mae'r egwyddorion hyn yn berthnasol i bawb mewn pêl-droed iau ac ieuenctid yng Nghymru, boed hynny mewn capasiti cyflogedig neu wirfoddol.


Rôl y Clwb

Mae Clwb Pêl-droed Inter Penarth AFC yn deall bod ganddo rôl bwysig i'w chwarae wrth ddiogelu lles pob plentyn drwy ei warchod rhag pob math o gam-drin, gan gynnwys niwed corfforol, rhywiol neu emosiynol, ac esgeulustod neu fwlio. Yn y rôl hon byddwn yn rhoi diogelwch ac amddiffyniad priodol i blant a phobl ifanc wrth ofalu am y clwb ac yn dilyn y polisïau, gweithdrefnau ac arferion angenrheidiol yn ôl cyfarwyddyd Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW).


Rydym hefyd wedi penodi Swyddog Diogelu Clwb i helpu gyda'n cyfrifoldebau.


Polisi, Gweithdrefnau ac Arferion

Byddwn ni'n sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn sy'n rhan o'r clwb drwy weithredu a chymeradwyo Polisi, Gweithdrefnau ac Arferion Diogelu'r FAW, sicrhau bod pawb sy'n gweithio yn y byd pêl-droed yn ymwybodol o'r polisi ac yn deall eu rhwymedigaethau o ran hynny.


Recriwtio

Byddwn yn dilyn y gweithdrefnau recriwtio fel y cânt eu nodi ym Mholisi, Gweithdrefnau ac Arferion Diogelu'r FAW i sicrhau bod pob unigolyn sy'n gweithio ym maes pêl-droed yn cael ei recriwtio a'i benodi yn ôl canllawiau arfer gorau'r FAW, gan gynnwys:

 • Datblygu swydd ddisgrifiad/proffil rôl

 • Gofyn am ddogfennau adnabod

 • Cyfarfod a sgwrsio ag ymgeisydd (ymgeiswyr). Os oes modd, cynhaliwch gyfweliadau cyn penodi 

 •  Gofyn am ddau eirda a mynd ar eu hôl (un gan gyflogwr blaenorol) cyn penodi 

 • Gwneud cais am archwiliad DBS manwl yn unol â chanllawiau CBDC. Os oes pryderon ynghylch priodoldeb unigolyn sy’n ymwneud â’r clwb ar hyn o bryd neu’n ceisio ymwneud â’r clwb, byddwn yn cael arweiniad gan Dîm Diogelu CBDC. 


Addysg a Hyfforddiant

Byddwn yn sicrhau bod pawb sy’n gweithio gyda phlant mewn pêl-droed yn cael cefnogaeth, drwy addysg a hyfforddiant a fydd yn caniatáu i staff / gwirfoddolwyr ymateb yn wybodus a hyderus i faterion amddiffyn plant penodol yn ogystal â bod yn ymwybodol o ganllawiau arfer da gan CBDC a chadw atynt. 


Sefyllfa o Ymddiriedaeth

Byddwn yn gwneud pob hyfforddwr, swyddog a gwirfoddolwr yn ymwybodol o’r potensial ar gyfer datblygu perthynas o ymddiriedaeth rhyngddynt hwy a phobl ifanc a phobl sy’n agored i niwed, a’r canlyniadau sy’n rhan annatod o​i gam-drin y berthynas honno’n ddamweiniol neu’n fwriadol. 


Chwythu’r Chwiban

 Rydym yn cefnogi ac yn hyrwyddo Polisi Chwythu’r Chwiban CBDC, lle gall unrhyw oedolyn neu berson ifanc sydd â phryderon am gydweithiwr adrodd am y pryderon hyn i Dîm Diogelu CBDC, naill ai drwy ffonio 02920 435 830 neu ysgrifennu at Dîm Diogelu CBDC, 11/12 Neptune Court, Vanguard Way, Caerdydd, CF24 5PJ. 


Gwrth-Fwlio

 Mae’r clwb yn cydnabod ac yn cefnogi Polisi Gwrth-Fwlio CBDC. Nid yw bwlio o unrhyw fath yn cael ei dderbyn yn ein clwb a byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â phob math o fwlio. Os bydd bwlio yn digwydd, dylai chwaraewyr a / neu rieni / gwarcheidwaid allu rhannu eu pryderon a chael sicrwydd y bydd bwlio yn cael sylw o ddifrif ac yn gyflym. 


Codau Ymddygiad

 Rydym wedi mabwysiadu Codau Ymddygiad CBDC fel rhan o’n hymrwymiad i hyrwyddo arfer da ac ymddygiad yn y clwb. Mae Codau Ymddygiad ar wahân ar gael ar gyfer Chwaraewyr, Rhieni a Hyfforddwyr, Rheolwyr a Gwirfoddolwyr. Bydd achosion o dorri rheolau yn cael sylw o dan Weithdrefnau Cwynion a Disgyblu’r Clwb a gall fod yn destun sancsiynau gan Gymdeithas Bêl-droed yr Ardal neu Gymdeithas Bêl-droed Cymru mewn amgylchiadau mwy difrifol. 


Swyddog Diogelu Clwb (SDC)

Rydym wedi penodi SDC yn unol â phroffil rôl CBDC, a byddwn yn sicrhau ei fod yn mynychu’r holl fodiwlau presennol ac yn y dyfodol sy’n ofynnol gan CBDC er mwyn meithrin y sgiliau angenrheidiol i gyflawni ei rôl yn effeithiol. Y SDC yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer holl aelodau’r clwb a rhieni / gwarcheidwaid ynghylch pryderon am les plentyn. Bydd y SDC yn gyfrifol am gyfeirio pryderon a chwarae rhan ragweithiol mewn codi ymwybyddiaeth o arfer gwael a cham-drin yn y clwb. Mae manylion yr unigolyn hwn wedi’u lleoli yma:


Martina McCrossan: safeguarding.interpenarth@gmail.com


Bydd Swyddog Diogelu’r Clwb yn cymryd pob cam priodol i sicrhau bod pawb yn y clwb yn gwybod pwy ydyw. 


Rhoi Gwybod am eich Pryderon

Mae diogelu plant yn gyfrifoldeb i bawb. Os ydych chi’n poeni am blentyn, rhaid i chi roi gwybod am eich pryderon; dylid gwneud hyn i Swyddog Diogelu ein Clwb. Os yw’r pryder o natur fwy difrifol, fel cam-drin posibl, os yw hynny’n bosibl, rhowch wybod i Swyddog Diogelu’r Clwb, ac ewch ymlaen i gysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol neu’r Heddlu ar unwaith. Mae lles y plentyn yn hollbwysig. Gwnewch yn siŵr ei fod yn ddiogel ac os oes angen triniaeth feddygol, ewch ag ef i’r ysbyty neu ffoniwch ambiwlans a dywedwch wrth y meddyg bod hwn yn bryder amddiffyn plant. Os na fyddwch yn gallu cysylltu â Swyddog Diogelu ein Clwb neu mewn sefyllfa lle mae’r mater yn amlwg yn ddifrifol, cysylltwch â Swyddog Diogelu CBDC, yr Heddlu neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol, neu’r NSPCC (manylion isod). 


Gwybodaeth Bellach

Mae copi o Bolisi, Gweithdrefnau ac Arferion Diogelu CBDC i’w weld yn y dogfennau bag cit hefyd. 


Cyngor Pellach

I gael rhagor o gyngor ynghylch Polisi Diogelu CBDC neu unrhyw faterion diogelu posibl, cysylltwch ag un o’r canlynol: 

bottom of page